DESPRE MEDIATOR

Mediatorul este persoana specializată și aptă sa faciliteze negocierile dintre părțile aflate într-un conflict și să le sprijine pentru soluționarea conflictului, prin metode și tehnici specifice profesiei care trebuie să servească exclusiv intereselor legitime și obiectivelor urmărite de părțile aflate în conflict.

Profesia de mediator se exercită numai de către mediatorii autorizați, care constituie Corpul Profesional al Mediatorilor din România, înscriși în Tabloul Mediatorilor, la secțiunea „activi”, întocmit și publicat de Consiliu de Mediere.

Mediatorul desfășoară procesul de mediere pentru orice persoane fizice, juridice sau alte entități atât în țară cât și în Uniunea Europeană, în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială.

Drepturile mediatorilor

 1) să informeze publicul cu privire la exercitarea activităţii sale, cu respectarea principiului confidenţialităţii precum şi a regulilor de publicitate;

2) să fie remunerati pentru serviciile prestate cu onorariul convenit cu părţile în contract şi să îi fie decontate cheltuielile ocazionate de procedura de mediere;

3) să aplice un model propriu de organizare a procesului de mediere, cu respectarea dispoziţiilor şi principiilor statuate în Lege;

4) să aleagă locul şi data desfăşurării medierii de comun acord cu părţile;

5) să desfăşoare procesul de mediere în orice limbă convin părţile cu mediatorul;

6) să refuze preluarea unui caz, având obligaţia de a îndruma părţile în vederea alegerii unui alt mediator;

7) să beneficieze de inviolabilitatea sediului profesional, în condiţiile Legii, percheziţia fiind dispusă numai de organele competente prevăzute de Codul de procedură penală;

8) să angajeze traducători, jurişti, alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ necesar activităţii de mediere sau să încheie contracte de colaborare sau contracte specifice diferitelor forme profesionale cu aceștia, în condițiile Legii;

9) să încheie contracte, protocoale, acorduri de colaborare cu alţi mediatori;

10) să refuze soluţionarea prin mediere sau să întrerupă medierea în cazul în care constată că între părţi există o relaţie abuzivă ori violentă şi efectele acestei situaţii sunt de natură să influenţeze medierea;

11) să solicite şi să permită, de la caz la caz, în raport de vârsta şi de gradul de maturitate al minorului, (în prezenţa părinţilor sau a reprezentanţilor lor legali), participarea minorilor la mediere, în toate cauzele care privesc interesele acestora, în conformitate cu dispoziţiile art. 483 alin. 2 Cod Civil;

12) să permită, de la caz la caz, informarea şi lămurirea copilului despre toate aspectele, actele şi faptele care l-ar putea afecta, pentru ca părinţii sau reprezentanţii lor legali să poată lua decizii, ţinând cont de opiniile minorilor, de însuşirile şi nevoile acestora, în conformitate cu dispoziţiile art. 488 alin. 2 lit. b Cod civil;

13) să apeleze, cu acordul părţilor, la specialişti din diverse domenii în probleme dificile sau controversate de natură juridică sau de orice alt domeniu;

14) să beneficieze de recunoaşterea, sprijinul, susţinerea şi colaborarea autorităţilor şi instituţiilor publice ori altor entităţi în exercitarea profesiei şi pentru realizarea unui serviciu de mediere de calitate;

15) să desfăşoare activitatea de mediere oriunde pe întreg teritoriu României şi în străinătate;

16) să îşi înfiinţeze sedii profesionale secundare oriunde pe teritoriul României şi în străinătate, în conformitate cu prevederile Statutului, a Hotărârilor Consiliului și a convențiilor la care România este parte;

17) să-și aleagă liber forma de exercitare a profesiei şi modificarea acesteia potrivit reglementărilor din Lege şi prezentul Statut;

18) sa se înscrie în asociaţii profesionale având drept scop reprezentarea intereselor profesionale şi protejarea statutului lor şi să adere la asociaţii internaţionale în condiţiile legii;

19) să participe şi să fie sprijiniţi de C.P.M.J. și Consiliu în desfăşurarea de activităţi de promovare a medierii şi serviciilor prestate de mediatori;

20) să fie informaţi asupra activităţii desfăşurate de Consiliu și C.P.M.J. şi să facă propuneri pentru sporirea eficacităţii cu care acesta lucrează;

21) să poată consulta baza de date, lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispune Consiliul și C.P.M.J.;

22) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale corpului profesional;

23) să fie numiţi pentru a face parte din Comisa de disciplină;

24) să fie înscrişi în Tabloul mediatorilor, publicat pe site şi în Monitorul Oficial al României, difuzat la instituţiile de interes pentru mediere;

25) să utilizeze public calitatea de mediator şi de membru în organele de conducere sau comisii de specialitate, în scopuri utile medierii şi corpului profesional;

26) să participe la formele de pregătire profesională organizate de Consiliu, furnizori acreditaţi şi C.P.M.J. pentru perfecţionarea pregătirii lor;

27) să aleagă specializările sau domeniile în care consideră că îşi pot exercita mai bine profesia şi să îşi recomande competenţele dobândite;

28) să îşi aleagă un îndrumător pentru prima etapă de pregătire profesională continuă dintre mediatorii autorizaţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute prin Statut sau prin hotărârile Consiliului;

29) să se suspende sau să îşi înceteze activitatea de mediator în condiţiile legii și prezentului Statut;

30) să îşi reia activitatea profesională în condiţiile şi în conformitate cu prevederile stipulate în Statut şi în hotărârile Consiliului;

31) să se angajeze cu contract individual de muncă numai în cadrul formelor de exercitare a profesiei prevătute la art 22 alin 1. din Lege;

32) să beneficieze de apărarea integrităţii şi tratament nediscriminatoriu în timpul cercetării reclamaţiilor ce-i privesc sau în procedura disciplinară;

33) să fie asistaţi sau reprezentaţi în condiţiile Legii şi prezentului Statut în cadrul procedurilor disciplinare;

34) să solicite în caz de îndeplinire a condiţiilor, reducerea perioadei primei etape de pregătire profesională continuă;

35) să solicite, la cerere, extinderea perioadei primei etape de pregătire profesională continuă;

36) să participe la ședințele organelor de conducere a C.P.M.J. din care face parte;

37) să participe la Adunările Generale Anuale ale C.P.M.J.;

38) să li se elibereze adeverinţe sau copii după înscrisurile care atestă situaţia lor profesională;

39) de a-i fi reprezentate interesele prin Corpul Profesional al mediatorilor al cărui membru este;

40) să formuleze plângeri împotriva hotărârilor organelor de conducere a C.P.M.J;

41) de a se legitima ca mediator autorizat, pe baza legitimaţiei emise de Consiliu;

42) de a folosi sigla Consiliului în condiţiile stabilite de Consiliu;

43) să încheie asigurări de riscuri profesionale care să acopere şi eventuale daune efective suferite de client şi rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor Legii, ale prezentului Statut şi ale Codului de etică şi deontologie profesională a mediatorilor autorizaţi. Poliţa de asigurare, a cărei copie este certificată de mediator, poate fi depusă de Consiliu;

44) cheltuielile ocazionate de încheierea poliţei de asigurare pentru riscuri profesionale şi de plata primelor de asigurare reprezintă cheltuieli deductibile în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

45) sa beneficieze de orice alte drepturi ce deriva din calitatea de mediator, din Lege și Statut.

 

Obligatiile mediatorilor

  (1) să cunoască şi să respecte Constituţia şi legile ţării, reglementările internaţionale în domeniul medierii, Legea medierii, Statutul profesiei, Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorului, hotărârile Consiliului de mediere şi a organelor de conducere a C.P.M.J;

(2) să informeze părţile şi să dea orice explicaţii lămuritoare cu privire la activitatea de mediere, procedura de mediere, scopul, limitele şi efectele medierii;

(3) să desfăşoare activitatea de mediere cu respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a părţilor;

(4) să se asigure că părţile au recurs la procedura de mediere în mod voluntar, în cunoştinţă de cauză şi fără a fi constrânse. Fac excepţie de la acest principiu situaţiile în care medierea este o procedură obligatorie prevazută de legi speciale;

(5) să depună toate diligenţele conform prezentului Statut, pentru ca părţile să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil, înţelegând că activitatea mediatorului este una de diligență, nu de rezultat;

(6) să conducă procesul de mediere în mod nepărtinitor, cu asigurarea unui permanent echilibru între părţi, cu respectarea principiului neutralităţii şi imparţialităţii;

(7) să respecte şi să încurajeze dreptul părţilor de a lua orice decizie liberă şi în cunoştinţă de cauză care să soluţioneze divergenţele dintre ele, fără a încerca să impună părţilor, în nici un fel, o soluţie cu privire la conflictul mediat;

(8) să informeze părţile cu privire la orice legătură avută anterior cu oricare dintre ele sau la orice interes faţă de subiectul disputei, lăsând părţile să decidă în cunoştinţă de cauză asupra acceptării mediatorului;

(9) să aducă la cunoştinţa părţilor, dacă pe parcursul medierii, apare o situaţie de natură să afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, urmând ca părţile să decidă asupra menţinerii sau denunţării contractului de mediere;

(10) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care ia cunoştinţă în cursul activităţii sale de mediere, precum şi cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de către părţi pe parcursul medierii, chiar şi după încetarea funcţiei sale;

(11) să nu dezvăluie identitatea părţilor atunci când solicită, cu acordul prealabil al acestora, punctul de vedere al unui specialist din afara biroului său, pentru rezolvarea unui aspect necesar soluţionării disputei;

(12) să permită părţilor aflate în conflict să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în condiţiile stabilite de comun acord, având obligaţia să verifice identitatea acestora. În cursul medierii părţile pot fi reprezentate de alte persoane care pot face acte de dispoziţie, în baza unei procuri speciale autentice în condiţiile legii;

(13) să atragă atenţia terţelor persoane care participă la procedura de mediere asupra obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii şi să le poată solicita semnarea unui acord de confidenţialitate;

(14) să restituie înscrisurile originale ce i-au fost încredinţate de părţi pe parcursul procedurii de mediere;

(15) să refuze preluarea unui caz în următoarele situaţii:

  1. a) dacă a luat cunoştinţă de orice împrejurare care l-ar împiedica să fie neutru şi imparţial;
  2. b) dacă drepturile în discuţie nu pot face obiectul medierii potrivit art. 2 din Lege;
  3. c) dacă a reprezentat sau asistat vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii;
  4. d) dacă are calitatea de martor cu privire la faptele şi împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz şi în toate cazurile după ce a fost audiat ca martor în cauza supusă medierii;
  5. e) dacă a acordat anterior uneia dintre părţi sau ambelor părţi consultanţă de specialitate în cauza supusă medierii;

(16) nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii;

(17) să sesizeze autoritatea competentă dacă în cursul medierii ia cunoştinţă de existenţa unor fapte care pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului într-un conflict de familie;

(18) să restituie onorariul, în tot sau în parte, după caz dacă pe parcursul desfăşurării procedurii de mediere decide închiderea procedurii de mediere pentru de situaţii de natură să afecteze scopul medierii, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului.

(19) să transmită instanţei de judecată sau organelor de urmărire penală rezultatul procedurii de mediere şi să răspundă oricăror cereri formulate de autorităţile judiciare în cazurile prevăzute de Lege;

(20) de a se înregistra ca operator de date cu caracter personal;

(21) să respecte regulile de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator;

(22) să comunice C.P.M.J., care va înainta Consiliului de Mediere orice modificare a condiţiilor şi informaţiilor care face necesară actualizarea menţiunilor din Tabloul mediatorilor inclusiv cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege;

(23) să achite taxa anuală profesională până la 31 decembrie a anului fiscal pentru care această taxă se datorează;

(24) să se înregistreze fiscal cu forma de exercitare avizată de Consiliu la începutul activităţii de mediator şi să emită documente fiscale pentru plata onorariului sau a altor cheltuieli ocazionate de derularea contractului de mediere, în care să specifice forma de exercitare a profesiei de mediator, conform legii;

(25) să nu înceapă procedura de mediere decât după încheierea contractului de mediere, în formă scrisă şi cu prevederile stipulate în Lege;

(26) să întocmească proces-verbal de închidere a medierii în oricare din cazurile prevăzute la art. 56 alin.1 din Lege.

(27) să afişeze autorizaţia pe baza căreia funcţionează ca mediator autorizat;

(28) să îşi vizeze anual legitimaţia de mediator. Vizarea legitimaţiei este condiţionată de achitarea taxei profesionale pentru anul anterior;

(29) să ţină arhivă şi registre proprii, precum şi o evidenţă financiar contabilă;

(30) să parcurgă prima etapă de pregătire profesională continuă şi ulterior să-şi îmbunătăţească permanent cunoştinţele teoretice şi tehnicile de mediere, prin formare continua, în condițiile prezentului Statut;

(31) să nu dea consultanţă juridică sau de specialitate în cadrul procedurii de mediere;

(32) sa nu desfăşoare activitate de mediere cât timp este suspendat din profesie;

(33) mediatorul nu poate refuza activitatea de mediere şi nu o poate exercita la standarde inferioare din motive ce ţin de rasă, naționalitate, origine etnică, limba, religia, sexul, opinia, apartenenţa politică, averea sau originea socială a părtilor.

(34) să apere interesele şi imaginea profesiei de mediator, să contribuie la creşterea prestigiului acesteia şi în orice împrejurare/activitate publică din afara profesiei, să se abţină de la orice atitudini potrivnice de natură să lezeze imaginea profesiei sau a unui alt coleg mediator;

(35) să se abţină, chiar şi în afara exercitării profesiei, de la orice acţiuni contrare impartialităţii, independenţei şi onoarei profesiei, susceptibile să aducă ştirbirea reputaţiei, demnităţii şi probităţii profesionale;

(36) să se abțină de a face publicitate negativa împotriva altor mediatori prin orice mijloace de comunicare la care accesul este public.

(37) să contribuie la dezvoltarea şi întărirea profesiei şi a corpului profesional;

(38) să se achite de alte obligaţii stabilite de organele în drept.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Translate »